January 2018

สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร คืออะไร?
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร คืออะไร?
Read More
เครื่องหมายการค้า คืออะไร?
เครื่องหมายการค้า หมายถึง เครื่องหมายหรือสัญลักษณ์หรือตราที่ใช้กับสินค้าหรือบริการ ซึ่งเครื่องหมายที่ให้ความคุ้มครองตาม พระราชบัญญัติ...
Read More
ลิขสิทธิ์ คืออะไร?
ลิขสิทธิ์ หมายถึง สิทธิแต่เพียงผู้เดียวที่จะกระทำการใด ๆ เกี่ยวกับงานที่ผู้สร้างสรรค์ได้ริเริ่มโดยการใช้สติปัญญาความรู้ ความสามารถ...
Read More
การออกแบบผลิตภัณฑ์ คืออะไร?
ความคิดสร้างสรรค์วเกี่ยวกับรูปร่างลักษณะภายนอกของผลิตภัณฑ์ ที่แตกต่างไปจากเดิม เช่น การออกแบบแก้วน้ำให้มีรูปร่างเหมือนรองเท้า...
Read More
Recent Post