ประเทศเวียดนาม / Vietnam

ประเทศเวียดนาม / Vietnam

ขั้นตอนการดำเนินการ U.S. Dollars

Vietnam
USD
Step 1 : สืบค้นเครื่องหมายการค้า (ทางเลือก) 200
Step 2 : จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า 400
Step 3 : หนังสือสำคัญเครื่องหมายการค้า 200
รวม 800

หมายเหตุ : ค่าธรรมเนียมข้างต้นรวมค่าธรรมเนียมราชการและค่าบริการแล้ว แต่ไม่รวมถึงการดำเนินการยื่นคำโต้แย้งกรณีมีการคัดค้านหรือคำสั่งปฏิเสธรับจดทะเบียน

ระยะเวลาการดำเนินการ: หนังสือสำคัญเครื่องหมายการค้าโดยปกติจะได้รับการพิจารณาจดทะเบียนภายใน 15 เดือนนับจากวันยื่นจดทะเบียน เว้นแต่มีการดำเนินการยื่นคำโต้แย้งกรณีมีการคัดค้านหรือคำสั่งปฏิเสธรับจดทะเบียนหรือเหตุการณ์อื่นเกิดขึ้นในระหว่างการพิจารณารับจดทะเบียน

 

Recent Post
Categories