ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร และ ค่าธรรมเนียมรายปี

ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร และ ค่าธรรมเนียมรายปี

A.ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร

ลำดับ ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน ค่าธรรมเนียม
1 ยื่นคำขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์ 500
2 ยื่นคำขอรับสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ 250
3 ยื่นคำขอรับอนุสิทธิบัตรการประดิษฐ์ 250
4 คำขอแก้ไขเพิ่มเติม 50
5 การประกาศโฆษณาคำขอรับสิทธิบัตร 250
6 รับจดทะเบียนและประกาศโฆษณาอนุสิทธิบัตร 500
7 คำขอให้ตรวจสอบการประดิษฐ์(กรณีการประดิษฐ์) 250
8 รับจดทะเบียนและออกสิทธิบัตร 500
9 คำคัดค้าน 250
10 คำอุทธรณ์ 500
11 คำขอเปลี่ยนแปลงประเภทของสิทธิ 100

B.ค่าธรรมเนียมรายปีสิทธิบัตรการประดิษฐ์

ลำดับ การประดิษฐ์ ค่าธรรมเนียม
1 ปีที่5 1,000
2 ปีที่6 1,200
3 ปีที่7 1,600
4 ปีที่8 2,200
5 ปีที่9 3,000
6 ปีที่10 4,000
7 ปีที่11 5,200
8 ปีที่12 6,600
9 ปีที่13 8,200
10 ปีที่14 10,000
11 ปีที่15 12,000
12 ปีที่16 14,200
13 ปีที่17 16,600
14 ปีที่18 19,200
15 ปีที่19 22,000
16 ปีที่20 25,000
17 หรือชำระทั้งหมดในการชำระค่าธรรมเนียมรายปีครั้งแรก 140 ,000

C1.ค่าธรรมเนียมรายปี อนุสิทธิบัตรการประดิษฐ์

ลำดับ อนุสิทธิบัตร ค่าธรรมเนียม
1 ปีที่5 750
2 ปีที่6 1,500
3 หรือชำระทั้งหมดในการชำระค่าธรรมเนียมรายปีครั้งแรก 2,000

C2.ค่าธรรมเนียมการต่ออายุอนุสิทธิบัตร

ลำดับ ค่าธรรมเนียมการต่ออายุ อนุสิทธิบัตร
1 ครั้งที่1 6,000 (ปีที่ 7-8)
2 ครั้งที่2 9,000 (ปีที่ 9-10)

รวมอนุสิทธิบัตรคุ้มครอง 10 ปี